Ημερομηνίες

Σημαντικές Ημερομηνίες

13 Οκτωβρίου 2019: Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων)

20 Οκτωβρίου 2019: Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή 

1 Νοεμβρίου 2019: Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης – Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές 

22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019: Πραγματοποίηση του Συνεδρίου